Misyon & Vizyon, Değerler

Üniversitemizin Misyonu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini bölgenin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda; bilgiyi, sanatı, teknolojiyi ve hizmeti çevreye duyarlı, sürdürülebilir şekilde üreterek uluslararası yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmeyi görev bilir.

Fakültemizin Misyonu

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, rehabilitasyon, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerine, analiz ve sentez yeteneğine sahip, evrensel ve milli değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, etik değerlere duyarlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek; ürettiği bilgi ve hizmeti toplum yararına sunmaktır. 

Üniversitemizin Vizyonu

Doğanın kalbinde evrensel ölçütlerde hizmet ve eğitim veren, insanlık yararına bilgi, sanat ve teknoloji üreten kalite odaklı öncü bir üniversite olmak.

Fakültemizin Vizyonu

Ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, sağlık bilimlerinde eğitim ve öğretim üzerine yetkinliği kabul edilen, alanında özgün bilimsel yayın ve proje üreten, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politika oluşturulmasında söz sahibi olan, kalite güvence sistemini benimseyen, öncü ve lider bir fakülte olmaktır.

Temel Değerler
Fakültemiz;
• İnsana ve insan haklarına saygıyı,
• Bilimselliği,
• Ortak aklı ve katılımcılığı,
• Etik değerlere bağlılığı,
• Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
• Dayanışmayı,
• Hakkaniyeti,
• Hoşgörüyü,
• Şeffaflığı,
• Kurumsal ve toplumsal sorumluluk bilincini,
• Girişimciliği ve yenilikçiliği ilke edinmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Etkinlikler

Top